kakucs.hu
2022. december 21., szerda - 16:58
2022. december 21., szerda - 16:58 Tamás

Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Postai címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Központi telefon: +36-29-576-030
Központi e-mail cím:
hivatal.telepulesgazda[kukac]kakucs.hu
jegyzo[kukac]kakucs.hu

Hétfő      8:00-17:30
Kedd   nincs ügyfélfogadás
Szerda   8:00-15:30
Csütörtök   nincs ügyfélfogadás
Péntek   8:00-11:30
     
Ebédszünet   12:00-12:30

ABLAK KAKUCSRA Hagyományainkért és Jövőnkért Közhasznú Egyesület

Az Ablak Kakucsra Egyesület ismertetője

Az Egyesületből többen a helyben működő öntevékeny művészeti csoportoknak a tagjai: a népdalkörnek, a kamarakórusnak, az idősebb nyugdíjasok klubjának, de vannak olyanok is, akik bár nem tartoznak az előbbi csoportokhoz, mégis aktívan segítik törekvéseinket.

 

Az Egyesület céljáról a mellékelt alapszabályunkban olvashatnak.

 

Az ABLAK KAKUCSRA Hagyományainkért és Jövőnkért Egyesület

 

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

 

 

 

 

 

Kakucs, 2015. szeptember 18.

 

 

 

 

SZÉKHELYE:

2366 KAKUCS, FŐ UTCA 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

Az ABLAK KAKUCSRA Hagyományainkért és Jövőnkért Egyesület Alapszabályát – figyelemmel Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jogokra, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetk működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire – a következőkben állapítja meg:

 

1./

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 

1.1./

Az Egyesület neve:         ABLAK KAKUCSRA Hagyományainkért és Jövőnkért Egyesület

 

1.2./

Az Egyesület székhelye:2366 Kakucs, Fő u. 24.

 

1.3./

Az Egyesület székhelye az Egyesület bejegyzett irodája, ahol az Egyesületnek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és az Egyesület jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét.

/Ptk. 3:7.§ (1) bek./

 

1.4./

Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

/Ptk. 3:63.§ (1) bek./

 

1.5./

Az Egyesület jogi személy.

 

1.6./

Az Egyesület civil szervezet.

 

1.7./

Az Egyesület határozatlan időtartamra jött létre.

/Ptk. 3:4.§ (5) bek./

 

1.8./

Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti Magyarország Alaptörvényének C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.

/2011. évi CLXXV. törvény 3.§ (3) bek./

 

1.9./

Az Egyesület jelen alapszabály 2.1/ pontjában meghatározott céljának az elérése és a megvalósítása érdekében szorosan együttműködik hasonló célkitűzésekkel, rendelkező egyesületekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel, valamint Inárcs Község Önkormányzatával, és nem zárkózik el attól, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesüljön./2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bek.a.) pont/

 

1.10./

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak - jelen alapszabály 2.1/ pontjában meghatározott céljának- közhasznú alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez /2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bek. b.) pont/

 

1.11./

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabály 2.2/ pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. /2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bek.c.) pont/

 

1.12./

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt./2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bek. d.) pont/

 

2./

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA,

FŐ TEVÉKENYSÉGE:

 

2.1./

Az Egyesület célja:

1)      A tagság érdekeinek képviselete.

2)      A nemzeti és helyi kulturális hagyományok őrzése, nemzeti és helyi kultúra ápolása, továbbadása

3)      Kakucs település kulturális, hagyományőrző csoportjai munkásságának támogatása, hagyományőrző csoportok összefogásának, összehangolásának elősegítése.

4)      A múlt kincseinek, tudásának felkutatása, megőrzése és átadása a jövő generációi számára.

5)      A zenei kultúra ápolása és oktatása.

6)      Az ehhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtésének elősegítése.

7)      Hagyományőrző rendezvények szervezése, lebonyolításának elősegítése.

8)      A zenei, néptánc, népdal, kamarakórus csoportok, klubok érdekképviseletének ellátása.

9)      A KGYOK honismertető turisztikai kör tevékenységének támogatása.

10)   A gyermekek közösséghez tartozásának megerősítése.

11)   A keresztény hagyományok ? és azok helyszíneinek ? ápolása és fejlesztése.

12)   Az épített és természeti környezet védelme és gondozása, az ember és természet közötti kapcsolat fejlesztése.

13)   A magyarkakucsi református közösséggel kialakult kapcsolat ápolása, szorosabbra fűzése és fejlesztése.

14)   Az ökumenikus kapcsolatok ápolása és fejlesztése.

15)   Nemzeti ünnepeink védnöksége.

16)   A családi egység védelme

17)   Az egészséges életmódra nevelés.

18)   A kulturális hagyományok őrzése, továbbadása. Az egyesület tagjainak képviselete, folklór programok szervezése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

2.2./

Az Egyesület - közhasznú - tevékenysége:

1)      elősegíti és támogatja a helyi ismeretek feltárására és feldolgozására irányuló tevékenységeket, munkálatokat,

2)      az egyesület vállalja a tevékenységi kör gyakorlása során szerzett tapasztalatok terjesztését és közzétételét,

3)      biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a nemzeti és helyi hagyományok megismerésével, megismertetésével és megőrzésével összefüggő ismeretek gyarapítását,

4)      tevékenységével kapcsolatos rendezvényeket, fesztiválokat, versenyeket, konferenciákat szervezés és bonyolít le, illetve tevékenységei eredményeit összegyűjti és terjeszti,

5)      tevékenységével kapcsolatos, rendszeresen megtartandó tanfolyamokat, beszélgető esteket szervezés,

6)      tevékenységéhez tartozó pályázatírás, tanácsadás és lebonyolítás.

 

Az Egyesület ezen tevékenységeket a jelen alapszabály 2.1./ pontjában meghatározott céljával összefüggésben és összhangban a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont p) alpontja alapjánp) fejlesztő nevelést, fejlesztő nevelés-oktatást, mint közfeladatot, továbbáa helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreirőlszóló1991. évi XX. törvény121. § a.) pontja alapján a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, mint közfeladatot, valamintMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjaelőadó-művészeti szervezet-, illetve helyi közművelődési tevékenység támogatását, mint önkormányzati közfeladatot lát el a közhasznúsági tevékenység keretében. /2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bek.a.) pont/

 

2.3./

Az Egyesület célja szerinti besorolása a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjáról szóló 11/2012. (II.19.) KIM rendelet 40. melléklet szerint:

 

                kód:2.                  ” szabadidős és hobbitevékenység

 

3./

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG FORMÁI, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE:

3.1./

Az Egyesület tagsági formái:

ð  rendes tag;

ð  ifjúsági tag;

ð  pártló tag;

ð  tiszteletbeli tag;

 

3.2./

Az Egyesület rendes tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképes, és bűntetlen előéletű magyar és nem magyar állapolgárságú személy, aki

ð  két alapító tag ajánlásával rendelkezik,

ð  belépési kérelmében önként elfogadja az Egyesület Alapszabályát,

ð  támogatja az Egyesület tevékenységét, és abban aktívan részt vesz,

ð  fizeti a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat.

 

 

 

 

 

3.3./

Az Egyesület ifjúsági tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét be nem töltött, cselekvőképes, és bűntetlen előéletű magyar és nem magyar állapolgárságú személy, aki

ð  két alapító tag ajánlásával rendelkezik,

ð  a szülő(gyám) írásbeli beleegyezésével rendelkezik,

ð  belépési kérelmében önként elfogadja az Egyesület Alapszabályát,

ð  támogatja az Egyesület tevékenységét, és abban aktívan részt vesz,

ð  fizeti a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat.

 

3.4./

Az Egyesület pártoló tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképes, és bűntetlen előéletű magyar és nem magyar állapolgárságú személy, jogi személy, aki

ð  adományaival,illetve szakmai, erkölcsi elvi támogatásával segíti az egyesület munkáját

ð  az Egyesületben mint rendes tag nem vesz részt.

 

3.5./

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet, az a 18. (azaz tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképes, és bűntetlen előéletű magyar és nem magyar állapolgárságú személy, jogi személy, aki

ð  szakmai, erkölcsi elvi támogatásával segíti az egyesület munkáját

ð  az Egyesületben mint rendes tag nem vesz részt.

 

3.6./

A tagsági jogviszony a belépési kérelemnek a Közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

/Ptk. 3:67.§ (1) bek./

 

AKözgyűlés a belépési kérelem elfogadását megtagadhatja, ha

ð  az Alapszabály szerinti feltételek nem állnak fenn, vagy

ð  erkölcsi, illetve etikai okból úgy találja, hogy a jelentkező a tagságra nem méltó.

A kérelmet elutasító döntést – indokolással ellátva – írásba kell foglalni, és meghozatalától számított 8 napon (azaz nyolc napon) belül a kérelmező részére postai úton, ajánlott, tértivevényes levél formájában meg kell küldeni.

 

3.7./

A tagsági jogviszony megszűnik

a)      a tag kilépésével;

b)      a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;

c)       a tag kizárásával;

d)      a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

/Ptk. 3:68.§ (1) bek./

 

3.8./

Kilépés:

A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

/Ptk. 3:68.§ (2) bek./

 

3.9./

A tagsági jogviszony felmondása:

Mivel jelen Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos (azaz harminc napos) határidővel írásban felmondhatja.

/Ptk. 3:69.§ (1) bek./

A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt.

/Ptk. 3:69.§ (2) bek./

3.10./

A tag kizárása:

A tagnak a jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát, vagy Közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely Egyesületi tag, vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

/Ptk. 3:70.§ (1) bek./

Az eljárás megindításáról, a kizárásról határozó Közgyűlés ülésének helyéről és időpontjáról a kizárni kívánt tagot írásban, előzetesen, postai úton, ajánlott tértivevényes levél formájában – legalább az ülést megelőző 8 nappal (azaz nyolc nappal) – értesíteni kell.

 

A kizárni kívánt tag a Közgyűlés ülésén részt vehet, és a kizárással szembeni védekezését ott előadhatja, tanúk megidézését és meghallgatását kérheti.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

/Ptk. 3:70.§ (2) bek./

 

A kizáró határozatot, annak meghozatalát követő 8 napon (azaz nyolc napon) belül, írásban, postai úton, ajánlott tértivevényes levél formájában a taggal közölni kell.

A Közgyűlésnek a tag kizárásáról hozott határozatával szemben a tag a vonatkozó jogszabályok szerint pert indíthat.

 

3.11./

A tagsági viszony megszűnése esetén a tagot a tagnyilvántartásból törölni kell.

 

4./

A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

4.1./

Az Egyesület rendes és ifjúsági tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, ettől eltérő jogok illetik meg az Egyesület pártoló tagjait valamit a tiszteletbeli tagjait.

 

4.2./

Az Egyesület rendes és ifjúsági tagjának jogai:

ð  részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;

ð  választhat és választható az Egyesület szerveibe;

ð  észrevételeket, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

ð  indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

ð  betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

ð  felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon (azaz harminc napon) belül köteles válaszolni;

ð  részt vehet az Egyesület által szervezett, vagy támogatott programon;

ð  jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

ð  gyakorolhat minden további jogot, amelyre az Alapszabály, az Egyesület szervének határozata, vagy jogszabály feljogosítja;

 

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának jogai:

ð  javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban;

ð  tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen.

 

 

4.3./

Az Egyesület rendes és ifjúsági tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.

/Ptk. 3:65.§ (1) bek./

 

4.4./

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Jelen Alapszabály a tag tagsági jogainak képviselőn keresztül történő gyakorlását nem teszi lehetővé.

/Ptk. 3:65.§ (3) bek./

 

4.5./

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek.

 

4.6./

Az Egyesület rendes és ifjúsági tagjainak kötelezettségei:

ð  köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek;

ð  nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósulását;

ð  köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt és az Egyesület szerveinek határozatait, intézkedéseit;

ð  köteles rendszeresen fizetni a Közgyűlés által évente előre meghatározott tagdíjat;

ð  köteles az Egyesülettel kapcsolatosan tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni;

 

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjára kötelezettségek nem hárulnak.

 

4.7./

Az Egyesület rendes és ifjúsági tagja köteles a jelen Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.

/Ptk. 3:66.§ (1) bek./

 

4.8./

Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

/Ptk. 3:66.§ (2) bek./

5./

A TAGNYILVÁNTARTÁS:

5.1./

Az Egyesület tagjairól tagnyilvántartást kell vezetni.

 

5.2./

A tagnyilvántartásban rögzíteni kell a tag

ð  nevét,

ð  születési helyét és idejét,

ð  anyja születési nevét,

ð  lakcímét,

ð  a tagsági viszony kezdetének és megszűnésének az idejét, valamint

ð  a tagsági viszonyának a megszűnésének az indokát.

 

5.3./

A tagnyilvántartást az Egyesület Elnöksége vezeti.

 

5.4./

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

/Ptk. 3:67.§ (2) bek./

 

6./

AZ EGYESÜLET SZERVEI:

 

6.1./

Az Egyesület szerveia

ð  Közgyűlés,

ð  Elnökség,

ð  Felügyelőbizottság,

6.2./

A KÖZGYŰLÉS:

6.2.1./

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.

/Ptk. 3:72.§ (1) bek./

 

6.2.2./

A tagok a 2013. évi V. törvényben, vagy jelen Alapszabály alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből álló testületben, azaz a Közgyűlésben gyakorolják.

/Ptk. 3:16.§ (1) bek./

 

6.2.3./

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer (rendes Közgyűlés) össze kell hívni.

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede – az ok és a cél megjelölésével – kéri (rendkívüli Közgyűlés).

/2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. a.) pont/

 

6.2.4./

A Közgyűlés összehívása:

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.

A Közgyűlésre minden, a tagnyilvántartásban szereplő tagot a napirend közlésével írásban meg kell hívni, úgy, hogy a meghívó elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 nap (azaz tizenöt nap) időköznek kell eltelnie.

 

6.2.5./

A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:

a)      az Egyesület nevét és székhelyét;

b)      az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

c)       az ülés napirendjét;

/Ptk. 3:17.§ (2) bek.)

 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák.

/Ptk. 3:17.§ (3) bek./

 

6.2.6./

Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a)      az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

b)      az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy

c)       az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.

 

A jelen pontban fentebb nevezettek alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

/Ptk. 3:81.§/

 

6.2.7./

A Közgyűlés ülését nyilvánosan az Egyesület székhelyén tartja.

/Ptk. 3:17.§ (4) bek. illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (1) bek./

 

6.2.8./

Jelen Alapszabály a Közgyűlés határozathozatalát ülés tartása nélkül nem teszi lehetővé.

/Ptk. 3:20.§ (1) bek./

6.2.9./

Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

/Ptk. 3:17.§ (5) bek./

 

6.2.10./

A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

/Ptk. 3:17.§ (6) bek./

 

6.2.11./

A napirend kiegészítése:

A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon (azaz három napon) belül a tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítése tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

/Ptk. 3:75.§/

 

6.2.12./

A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazat van.

 

6.2.13./

Határozatképesség:

A Közgyűlés ülése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

/Ptk. 3.:18.§ (1) bek.illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. a.) pont/

 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

/Ptk. 3:18.§ (2) bek.illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. a.) pont/

 

6.2.14./

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)      akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt;

b)      akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)       aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)      akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;

e)      aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f)       aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben;

/Ptk. 3:19.§ (2) bek.illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. a.) pont, és 38.§ (1) bek. a.) és b.)/

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás./2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (2) bek./

 

6.2.15./

Ha a Közgyűlés ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani.

A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő 15 napon (azaz tizenöt napon) beüli időpontra, az eredetivel azonos napirenddel, az eredeti ülésre vonatkozó meghívási szabályok alapján, jelen pontban foglalt eltérésekkel hívható össze.

A megismételt ülés a határozatképtelen ülés napjának későbbi időpontjára is összehívható az eredetivel azonos napirenddel. Ebben az esetben a Közgyűlés az eredeti ülés meghívójában köteles feltűntetni a határozatképtelenség miatt megismételt ülés helyét és időpontját, azt, hogy a megismételt ülés az eredetivel azonos napirendi pontokban a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes.

A megismételt ülés a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes.

 

6.2.16./

A Közgyűlés nyilvános, azon - a tagokon kívül az Elnökség, mint a Közgyűlés összehívására jogosult szerv által meghívottak kívül - bárki korlátozás nélkül, mint hallgatóság szavazati jog nélkül részt vehet. /2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. a.) pont/

 

6.2.17./

A Közgyűlés határozatait – mindazon esetek kivételével, ahol jelen Alapszabály, vagy jogszabály eltérő arányú szótöbbséget ír elő – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg.

/Ptk. 3:19.§ (3) bek.illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. a.) pont//

 

6.2.18./

Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

/Ptk. 3:76.§ (1) bek./

 

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

/Ptk. 3:76.§ (2) bek./

 

6.2.19./

A Közgyűlés üléseit a Közgyűlés által választott Levezető Elnök vezeti. A Levezető Elnök személyére bármely a Közgyűlésen jelen lévő rendes tag szóban javaslatot tehet.

 

6.2.20./

A szavazás:

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg, a szavazás kézfelemeléssel történik.

A Közgyűlés szavazatszámlálót választ a Közgyűlésen jelen lévő tagok közül, akinek feladata a kézfelemeléssel leadott szavazatok összeszámlálása, és az eredmény szóban történő ismertetése a Közgyűléssel./2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. a.) pont/

 

6.2.21./

A Közgyűléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő tag írja alá.

A jegyzőkönyv-vezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítő tagot a Közgyűlés választja.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés határozatait, annak időpontjával, a határozatot támogatók, ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A határozatokat sorszámmal kell ellátni./2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bek. a.) pont/

 

6.2.22./

A Közgyűlés jegyzőkönyveit, határozatait az Elnökség kezeli, sorszámozza, lefűzi a Közgyűlési Határozatok Tárába. /2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bek. a.) pont/

 

6.2.23./

Az Elnökség a határozatokról az illetékeseket és az érintetteket 2 héten (azaz kettő héten) belül írásban értesíti.

A Levezető elnök a Közgyűlés határozatait a Közgyűlés ülésén szóban kihirdeti.

Az Elnökség a meghozataltól számított 3 napon (azaz három napon) belül gondoskodik a Közgyűlés meghozott határozatainak az Egyesület székhelyén található hirdetőtáblán 8 napig (azaz nyolc napig) kifüggesztéssel történő kihirdetéséről./2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bek. b.) pont/

 

6.2.24./

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a)      az Alapszabály módosítása;

b)      az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c)       a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d)      a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

e)      az éves költségvetés elfogadása;

f)       az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – az elfogadása;

g)      a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

h)      az olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, melyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt;

i)        a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

j)        a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;

k)      a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l)        a végelszámoló kijelölése;

m)    a Felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása;

n)      döntés mindazon ügyekben melyet jelen Alapszabály, jogszabály, a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy a Közgyűlés hatáskörébe von.

 

6.3./

AZ ELNÖKSÉG:

6.3.1./

Az Egyesület ügyvezetőségét az Egyesület Elnöksége látja el.

/Ptk. 3:77.§/

 

6.3.2./

Az Elnökség 3 tagból (azaz három tagból) áll, az Elnökség Elnökéből és két Elnökségi tagból.

Az Elnökség az Elnökét maga választja tagjai közül.

/Ptk. 3:78.§ (1) bek./

 

6.3.4./

Az Elnökség ügyvezetési tevékenységét az Egyesület érdekének megfelelően köteles ellátni.

/Ptk. 3:21.§ (2) bek./

 

6.3.5./

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja.

/Ptk. 3:74.§ c) pont/

Az Elnökség tagjait az Egyesület tagjai közül kell választani, jelen Alapszabály az Egyesület tagjain kívüli személy Elnökség tagjakénti megválasztását kizárja.

/Ptk. 3:79.§ (3) bek./

 

6.3.6./

Az Elnökség tagjainak, mint vezető tisztségviselőknek a megbízatása 5 éves (azaz öt éves) határozott időtartamra szól.

 

6.3.7./

Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.

/Ptk. 3:77.§/

 

6.3.8./

Az Elnökségi tagi, mint vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történt elfogadásával jön létre.

/Ptk. 3:21.§ (3) bek./

 

6.3.9./

Az Elnökség tagjával, mint vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

/Ptk. 3:22.§ (1) bek.illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. b.) pont/

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

/Ptk. 3:22.§ (4) bek. illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. b.) pont/

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

/Ptk. 3:22.§ (5) bek. illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. b.) pont/

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

/Ptk. 3:22.§ (6) bek. illetve2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bek. b.) pont/

 

Az Egyesület közhasznú szervezet, így a  megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

1.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

2.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

3.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

4.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte./2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) bek. /

 

6.3.10./

Az Elnökség tagjai, mint vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

/Ptk. 3:22.§ (3) bek./

 

6.3.11./

Az Elnökség feladatkörébe tartozik:

a)      az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség, mint ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés meghozatala;

b)      a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;

c)       az éves költségvetés elkészítése, és annak a Közgyűlés elé terjesztése;

d)      az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e)      az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és tisztségviselőik megválasztásának előkészítése;

f)       a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;

g)      az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

h)      részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

i)        a tagság nyilvántartása;

j)        az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k)      az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

l)        az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a 2013. évi V. törvényben előírt intézkedések megtétele.

m)    döntés mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak az Egyesület más szerve elé és melyet jelen Alapszabály, jogszabály, az Elnökség hatáskörébe utal.

 

6.3.12./

Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

/Ptk. 3:78.§ (2) bek./

 

6.3.13./

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik (rendes Elnökségi ülés).

Az Elnökséget össze kell hívni, ha az összehívást legalább egy Elnökségi tag indokolt, írásbeli kérelemmel kéri (rendkívüli Elnökségi ülés).

Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze.

Az ülésre minden Elnökségi tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni, úgy hogy a meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap (azaz tizenöt nap) időköznek kell eltelnie.

A meghívóra jelen Alapszabálynak a Közgyűlési meghívóra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ha Az Elnökség ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

6.3.14./

Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van.

Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.

 

6.3.15./

Ha az Elnökség ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani.

A megismételt ülést a határozatképtelen ülést követő 15 napon (azaz tizenöt napon) belüli, későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel, az eredeti ülésre vonatkozó meghívási szabályok alapján, jelen pontban foglalt eltérésekkel hívható össze.

A megismételt ülés a határozatképtelen ülés napjának későbbi időpontjára is összehívható az eredetivel azonos napirenddel. Ebben az esetben az Elnök az eredeti ülés meghívójában köteles feltűntetni a határozatképtelenség miatt megismételt ülés helyét és időpontját, azt, hogy a megismételt ülés az eredetivel azonos napirendi pontokban a megjelent Elnökségi tagok számától függetlenül határozatképes.

A megismételt ülés a jelen lévők számától függetlenül határozatképes.

6.3.16./

Az Elnökség ülése nem nyilvános, azon az Elnökség tagjain kívül csak a meghívottak, és jelen Alapszabály alapján jelen lenni jogosultak lehetnek jelen.

 

6.3.17./

Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

/Ptk. 3:78.§ (3) bek./

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza.

A szavazásnál az Elnökség minden tagjának egy szavazat van.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

1.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

2.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

/2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (1) bek. a.) és b.)/

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás./2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (2) bek./

 

6.3.18./

Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyvet a jelenlévő Elnökségi tagok aláírják.

A jegyzőkönyv tartalmazza az Elnökség határozatait, annak időpontjával, a határozatot támogatók, ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A határozatokat sorszámmal kell ellátni.

 

6.3.19./

Az Elnökség jegyzőkönyveit, határozatait az Elnökség kezeli, sorszámozza, lefűzi az Elnökségi Határozatok Tárába./2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bek. a.) pont/

Az Elnökség a határozatokról az illetékeseket és az érintetteket 2 héten (azaz kettő héten) belül írásban értesíti. /2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bek. b.) pont/

 

6.3.20./

Az Elnökség tevékenységéről utólagosan éves beszámolót készít, mely éves beszámolót a Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

 

6.3.21./

Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség:

Az Elnökség tagja, mint vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületbe vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnökség tagja, mint vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

/Ptk. 3:23.§ (1) bek./

Az Elnökség tagja, mint vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkait sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.

/Ptk. 3:23.§ (2) bek./

 

6.3.22./

Az Elnökség tagja, mint vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben.

/Ptk. 3:24.§/

 

6.3.23./

Az Elnökség tagjai személy szerint:

 

név:                                      Tóth Istvánné

születési neve:                 Stégner Éva

anyja születési neve:     Légrádi Mária

lakcím:                                 2366 Kakucs, Rónay Györg utca 57.

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

név:                                      Herman Ágnes

születési neve:                 Kucsera Ágnes

anyja születési neve:     Hefler Erzsébet

lakcím:                                 2366 Kakucs, Fő út 238.

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

név:                                      Maczák János

születési neve:                 Maczák János

anyja születési neve:     Balogh Margit

lakcím:                                 2366 Kakucs, Fő u. 242.

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

6.3.24./

Az Elnökség és egyben az Egyesület Elnöke személy szerint:

 

név:                                      Tóth Istvánné

születési neve:                 StégnerÉva

anyja születési neve:     LégrádiMária

lakcím:                                 2366 Kakucs, RónayGyörgy utca 57.

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

6.3.25./

Az Elnökségi tagság, mint vezető tisztségviselői megbízás megszűnik:

a)      határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b)      megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével;

c)       visszahívással;

d)      lemondással;

e)      a vezető tisztségviselő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f)       a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő ko9rlátozásával;

g)      a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

/Ptk. 3:25.§ (1) bek./

 

Az Egyesület Közgyűlés az Egyesület Elnökségi tagját, mint vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

/Ptk. 3:25.§ (2) bek./

 

Az Elnökség tagja, mint vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik Elnökségi tagjához, vagy Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

/Ptk. 3:25.§ (3) bek./

 

Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon (azaz hatvanadik napon) válik hatályossá.

/Ptk. 3:25.§ (4) bek./

 

6.3.26./

Az Elnökség tagja, illetve az Elnökség tagjának jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt./2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (2) bek. /

 

6.4./

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:

6.4.1./

A Felügyelőbizottság feladata az Egyesület Elnökségének az ellenőrzése az Egyesület érdekeinek megóvása.

/Ptk. 3:26.§ (1) bek./

 

A Felügyelőbizottság feladata az Egyesületi szervek, valamint jogszabályok, az Alapszabály és az Egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának, az Egyesület működésnek és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek keretébenElnökségtől jelentést, aEgyesület – esetleges - munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja./Ptk. 3:82.§ (2) bek.illetve 2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (1) bek. /

 

6.4.2./

A Felügyelőbizottság 3 tagból (azaz három tagból) áll.

/Ptk. 3:26.§ (1) bek./

 

6.4.3./

A Felügyelőbizottság tagjait az Egyesület Közgyűlése választja meg, határozott, 5 éves (azaz öt éves) időtartamra.

A Felügyelőbizottsági tagság a jogviszony elfogadásával jön létre.

/Ptk. 3:26.§ (4) bek./

 

6.4.4./

A Felügyelőbizottság tagjait az Egyesület tagjai közül kell választani.

A Felügyelőbizottság tagja az Egyesület tisztségviselője.

 

6.4.5./

A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül Elnököt választanak.

 

6.4.6./

Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.

/Ptk. 3:26.§ (2) bek./

 

 

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

1.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

2.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

3.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

4.) az 1.)-3.) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

/2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) bek. /

 

6.4.7./

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek rész venni.

A Felügyelőbizottság tagjai az Egyesület Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

/Ptk. 3:26.§ (3) bek./

 

6.4.8./

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik (rendes ülés).

A Felügyelőbizottságot össze kell hívni, ha az összehívást legalább egy Elnökségi tag, vagy Felügyelőbizottsági tag indokolt, írásbeli kérelemmel kéri (rendkívüli ülés).

A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze.

Az ülésre minden Felügyelőbizottsági tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni, úgy hogy a meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap (azaz tizenöt nap) időköznek kell eltelnie.

 

6.4.9./

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a Felügyelőbizottság tagjainak több mint fele jelen van.

Az Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. /2011. évi CLXXV. törvény 40.§ (2) bek. /

 

6.4.10./

Ha a Felügyelőbizottság ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani.

A megismételt ülés összehívására és határozatképességére az Elnökség tekintetében rögzített szempontok az irányadóak.

 

6.4.11./

A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

/Ptk. 3:27.§ (3) bek./

A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.

A szavazásnál a Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazat van.

 

6.4.12./

A Felügyelőbizottság ülése nem nyilvános, azon a Felügyelőbizottság tagjain kívül csak a meghívottak, és jelen Alapszabály alapján jelen lenni jogosultak lehetnek jelen.

 

6.4.13./

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyvet a jelenlévő Felügyelőbizottsági tagok aláírják.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait, annak időpontjával, a határozatot támogatók, ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A határozatokat sorszámmal kell ellátni.

6.4.14./

A Felügyelőbizottság jegyzőkönyveit, határozatait a Felügyelőbizottság Elnöke kezeli, sorszámozza, lefűzi a Felügyelőbizottsági Határozatok Tárába./2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bek. a.) pont/

A Felügyelőbizottság Elnöke a határozatokról az illetékeseket és érintetteket 2 héten (azaz kettő héten) belül írásban értesíti./2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bek. b.) pont/

6.4.15./

A Felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

/Ptk. 3:27.§ (2) bek./

6.4.16./

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatosa álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.

/Ptk. 3:27.§ (1) bek./

 

6.4.17./

A Felügyelőbizottság tevékenységéről utólagosan éves beszámolót készít, mely éves beszámolót a Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.

 

6.4.18./

A Felügyelőbizottság az általa folytatott ellenőrzés megkezdéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni az Elnökséget.

A Felügyelőbizottság az általa lefolytatott vizsgálat megállapításairól írásos jelentést készít, melyről a vizsgálat befejezését követő 15 napon (azaz tizenöt napon) belül írásban értesíti az Egyesület Elnökségét.

 

6.4.19./

A Felügyelőbizottság kezdeményezheti rendkívüli Közgyűlés, vagy az Elnökség összehívását.

A Felügyelőbizottság köteles az Egyesület szerveinek az összehívását kezdeményezni, ha

ð  az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,

ð  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

/2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (3)bek./

 

6.4.20./

Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelőbizottság indítványára 30 napon (azaz harminc napon) belül össze kell hívni. Ennek hiányában az intézkedésre jogosult szerv összehívására közvetlenül a Felügyelőbizottság, vagy annak bármely tagja is jogosult. /2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (4)bek./

Ha az intézkedésre jogosult szerv a törvényes működés helyreállításához szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. /2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (5)bek./

 

6.4.21./

A Felügyelő Bizottság tagjai személy szerint:

név:                                      Jasperné  SpanyielAnikó

születési neve:                 Spanyiel Anikó

anyja születési neve:     Kucsera Erzsébet

lakcím:                                 2366 Kakucs, Fő u. 11.

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

név:                                      Varró Jánosné

születési neve:                 Pintér Marianna

anyja születési neve:     Lauter Apollónia

lakcím:                                 2366 Kakucs, Bem utca

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

név:                                      Csernák Jánosné

születési neve:                 Csiszárik Mária

anyja születési neve:     Monger Mária

lakcím:                                 2366 Kakucs, Kossuth Lajos utca 10/A

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

6.4.22./

A Felügyelő Bizottság Elnöke személy szerint:

 

név:                                      Jasperné Spanyiel Anikó

születési neve:                 Spanyiel Anikó

anyja születési neve:     Kucsera Erzsébet

lakcím:                                 2366 Kakucs, Fő u. 11.

tisztség kezdete:             2011.03.28.

tisztség lejárata:              2016.03.28.

 

6.4.23./

A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.

/Ptk. 3:28.§/

 

6.4.24./

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület Elnökségéhez intézi.

/Ptk. 3:26.§ (5) bek./

 

7./

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE:

 

7.1./

Az Egyesület képviseletét az Egyesület Elnökségének az Elnöke, aki egyben az Egyesület Elnöke önállóan látja el.

 

7.2./

Az Egyesület nyilvántartásba bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez, vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

/Ptk. 3:31.§/

 

 

8./

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA:

8.1./

Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.

/Ptk. 3:63.§ (2) bek./

 

8.2./

Az Egyesület, mint civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható.

/2011. évi CLXXV. törvény 17.§ (1) bek./

 

8.3./

Az Egyesület az Egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

/Ptk. 3:63.§ (3) bek./

 

Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

/2011. évi CLXXV. törvény 17.§ (3) bek./

 

8.4./

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. Az eredményét jelen alapszabály 2.2/ pontja szerint közhasznú tevékenységre kell fordítania.

/Ptk. 3:63.§ (4) bek. illetve 2011. évi CLXXV. törvény 42.§ (1) bek./

 

Az Egyesület Elnökségi tagot, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti./2011. évi CLXXV. törvény 42.§ (2) bek./

 

8.5./

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

/2011. évi CLXXV. törvény 17.§ (2) bek./

A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

/Ptk. 3:65.§ (4) bek./

 

8.6./

Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

/2011. évi CLXXV. törvény 17.§ (4) bek./

 

 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

/2011. évi CLXXV. törvény 44.§ (1)bek./

 

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

/2011. évi CLXXV. törvény 44.§ (2)bek./

 

8.7./

Az Egyesület Elnökségének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

/2011. évi CLXXV. törvény 17.§ (4) bek./

 

8.8./

Az Egyesület

ð  alapcél szerinti, és

ð  gazdasági-vállalkozási

tevékenységet folytathat.

/2011. évi CLXXV. törvény 18.§ (1) bek./

Az Egyesület vagyonát a 2011. évi CLXXV. törvény 17.§ (3) bekezdés szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja.

/2011. évi CLXXV. törvény 18.§ (2) bek./

 

8.9./

Az Egyesület bevételei:

a)      tagdíj;

b)      gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;

c)       a költségvetési támogatás:

ð  a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

ð  az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

ð  az Európai Unió költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;

ð  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d)      az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

e)      más szervezettől, illetve magánszemélyektől kapott adomány;

f)       befektetési tevékenységből származó bevétel;

g)      az a) – f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel;

/2011. évi CLXXV. törvény 19.§ (1) bek./

 

8.10./

Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):

a)      alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

b)      gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;

c)       az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d)      az a) – c) pont alá nem tartozó egyéb költség;

/2011. évi CLXXV. törvény 19.§ (2) bek./

 

8.11./

Az Egyesület bevételeit a 2011. évi CLXXV. törvény 19.§ (1) bekezdése szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait (kiadásait) a 2011. évi CLXXV. törvény 19.§ (2) bekezdése szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

/2011. évi CLXXV. törvény 20.§/

 

8.12./

A tagdíjat, annak mértékét és gyakoriságát az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

 

8.13./

Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. /Civil tv. 28.§ (1) bekezdése, Civil tv. 37.§ (2) bekezdése d.) pontja/

 

Az Egyesületnél az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve megszűnő Egyesület esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31. / Civil tv. 28.§ (2) bekezdése /

 

 Az Egyesület beszámolójának a formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg./ Civil tv. 28.§ (3) bekezdése /

 

Az Egyesület beszámolója tartalmazza:

1.) a mérleget (egyszerűsített mérleget),

2. ) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),

3.) kettős könyvvitelre tekintettel a kiegészítő mellékletet.

/ Civil tv. 29.§ (2) bekezdése /

 

Az Egyesület a könyvvitelére tekintettel a kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat./ Civil tv. 29.§ (4) bekezdése /

 

Az Egyesület a könyvvitelére tekintettel a kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat./ Civil tv. 29.§ (5) bekezdése /

 

 

Az Egyesület köteles az Elnökség által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta./ Civil tv. 30.§ (1) bekezdése /

 

Az Egyesület ezen kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget./ Civil tv. 30.§ (2) bekezdése /

 

A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni./ Civil tv. 30.§ (3) bekezdése /

 

Abban az esetben, ha az Egyesület a beszámolóval kapcsolatos a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget./ Civil tv. 30.§ (5) bekezdése /

 

Az Egyesület beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. / Civil tv. 30.§ (6) bekezdése /

 

8.14./

Az Egyesület - iratainak - a nyilvánossága:

 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkező iratok- így különösen az Egyesület beszámolója nyilvánosnak minősülnek, azokba bárki feltétel nélkül betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet./ Civil tv. 46.§ (2) bekezdése /

 

A betekintés akként történik, hogy a betekinteni kívánó személy előzetesen írásban időpontot egyeztet a Elnökség Elnökével, aki az írásbeli időpont egyeztetést követően legkésőbb 15 naptári napon belül a lehetővé teszi a betekintetni kívánó számára a kért iratokba történő betekintést illetőleg iratmásolat készítést. / Civil tv. 37.§ (3) bekezdés c.) pontja /

 

Az Egyesület a működésével kapcsolatban keletkezett iratokat – a beszámolóját, továbbá az által nyújtott szolgáltatásainak az igénybevételének a feltételeit a helyi lapban nyilvánosságra hozza. / Civil tv. 37.§ (3) bekezdés d.) pontja /

 

8.15./

Az Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.

/2011. évi CLXXV. törvény 24.§/

Az Egyesület nevében, vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

/2011. évi CLXXV. törvény 25.§ (1) bek./

Az Egyesület nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

/2011. évi CLXXV. törvény 25.§ (2) bek./

 

8.16./

Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület Elnökségének az Elnöke, aki egyben az Egyesület Elnöke rendelkezik.

 

 

 

9./

A TAGDÍJ:

9.1./

A tagdíj mértéke:

 

természetes személy esetén 2.000,- Ft / év(azaz Kettőezer forint évente)

 

9.2./

A tagdíj befizetésének időpontja:

A tagok az egész éves tagdíjat előre minden tárgyév január 31. napjáig kötelesek befizetni.

Amennyiben a tag a tárgyév közben válik az Egyesület tagjává, úgy a Közgyűlés belépési kérelmet elfogadó döntésének időpontjától számított 15 napon (azaz tizenöt napon) belül kell a Közgyűlési döntés hónapjától a tárgyév végéig arányos tagdíjat az új tagnak megfizetnie, azzal, hogy a következő évtől az általános tagdíjfizetési szabályok vonatkoznak rá.

 

9.3./

A tagdíj befizetésének módja:

A tagdíj befizetése történhet

ð  csekken,

ð  banki átutalással, vagy

ð  készpénzben Elnökségi tagnak.

10./

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

10.1./

Az Egyesület nyilvántartásba vétellel jön létre.

/2011. évi CLXXV. törvény 4.§ (2) bek./

 

10.2./

Ha törvény közzétételi kötelezettséget ír elő az Egyesület számára, e kötelezettségnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény szerinti módon kell eleget tenni.

/2011. évi CLXXV. törvény 4.§ (8) bek./

 

10.3./

Az Egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.

/2011. évi CLXXV. törvény 8.§ (1) bek./

 

10.4./

Az Egyesület megszűnhet:

ð  jogutódlással,

ð  jogutód nélkül.

 

10.5./

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

/Ptk. 3:83.§/

 

10.6./

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a)      az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b)      az Egyesület tagjainak a száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

/Ptk. 3:84.§/

 

10.7./

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követelésének kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.

/Ptk. 3:85.§ (1) bek./

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatban rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 /Ptk. 3:85.§ (2) bek./

 

10.08./

Az Egyesület nyilvántartásba bejegyzett adatai – ideértve a törölt adatot is – nyilvánosak.

/2011. évi CLXXV. törvény 15.§ (1) bek./

Az Egyesület Bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírást, kérelmet és mellékleteit is, - a jelen pontban és egyben a 2011. évi CLXXV. törvény 15.§ (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet.

/2011. évi CLXXV. törvény 15.§ (2) bek./

Az Egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az Egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános.

/2011. évi CLXXV. törvény 15.§ (3) bek./

A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az Ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.

/2011. évi CLXXV. törvény 15.§ (4) bek./

 

10.09./

Az Egyesület működése felett az Ügyészség – a 2011. évi CLXXV. törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági, vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

/2011. évi CLXXV. törvény 11.§ (1) bek./

 

10.10./

Az Egyesület  megyei nyilvántartási szám:                          6163 / 2011

Az Egyesület országos nyilvántartásbeli azonosító:         2599 / 2011

Az Egyesület megyei ügyszáma:                                                              Pk.60240 / 2011 . 1/II

Eljárt Bíróság neve:                                                                       Budapest Környéki Törvényszék

 

10.11./

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben

ð  Magyarország Alaptörvényének,

ð  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (jelen Alapszabályban a továbbiakban: Ptk.),

ð  az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek,

 

 

10.12./

Jelen módosított, egységes szerkezetű Alapszabályban foglaltakat az Egyesület Közgyűlése 6/2015.(09.18.) számú Közgyűlési határozatával jóváhagyta.

 

Alulírottak jelen Alapszabályt elolvastuk, megértettük, és mint a Közgyűlés akaratával és a valósággal mindenben teljes mértékben megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag aláírtuk.

 

Kakucs, 2015. szeptember 18.