kakucs.hu
2022. december 7., szerda - 13:41 Ambrus

Állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

A Képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

A Képviselő-testületnek évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartania.

A képviselő-testületi ülések napja: hétfő, időpontja: 16.30 vagy 17 órai kezdettel - kivéve a határidős és halaszthatatlan napirendek miatt összehívandó üléseket.

A Képviselő-testület ülését – főszabályként – az Önkormányzat székhelyére (Kakucs, Fő utca 20.) kell összehívni.

Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

A nyilvános ülések rögzítésére minden résztvevő engedély kérése nélkül jogosult.

A rendes ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 3 nappal ki kell küldeni. A jegyző a Hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag érintettekhez való eljuttatásáról - elsősorban elektronikus levél útján.

A Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan történik.

Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) egyéb szóbeli meghívással.

A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a jegyzőt,

b) a bizottság nem képviselő tagját,

c) az illetékes országgyűlési képviselőt.

Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül

a) az Önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

A Képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái

a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtábláira

b) a meghívó honlapon történő közzététele (www.kakucs.hu).

Általános közmeghallgatást kell tartani évente legalább egy alkalommal.

Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

Az önkormányzati rendeletek tervezete társadalmi egyeztetés céljából Kakucs Község hivatalos honlapján (www.kakucs.hu), továbbá - hagyományos úton - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző 5. napon kerül megjelenítésre, valamint kifüggesztésre.

A rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a Hivatal tárgy szerinti illetékes személyeit, valamint külső szakértőt.

Az önkormányzati rendeletek tervezetéhez a jegyzo@kakucs.hu elektronikus levélcímre, postai úton érkezett, vagy a Polgármesteri Hivatalban személyesen leadott levélben a Képviselő-testület ülését megelőző 1. napon 16 óráig

a) természetes személy,
b) alapítvány, közalapítvány,
c) társadalmi szervezet
d) gazdálkodó szervezet

 nyilváníthat véleményt, fogalmazhat meg javaslatot.

Az előzetes javaslat tartalmazza:

a) az egyeztetésben részt vevő nevét, vagy az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,
b) az egyeztetésben részt vevő címét, elektronikus elérhetőségét,
c) a rendelet-tervezet címét,
d) a javaslatot, észrevételt,
e) a javaslat indokait,
f) az egyeztetésben résztvevő aláírását (kivéve elektronikus úton beküldve)

A rendelet-tervezetről szóló döntést követő 3 nap elteltével a közzétett dokumentumok a honlapról, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájáról eltávolításra, továbbá a papír alapon eljuttatott, vagy elektronikusan megküldött vélemények megsemmisítésre kerülnek.

Az Önkormányzat rendeleteit lásd: Rendeletek

A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyveit, az ülések meghívóit, előterjesztéseit lásd: MeghívókElőterjesztésekJegyzőkönyvek