kakucs.hu
2022. május 25., szerda - 17:22 Orbán

Házirend

HÁZIREND

 

 

 

KAKUCSI KÖKÖRCSIN ÓVODA


2366 Kakucs, Székesi út 3.

 

 

 

Intézmény OM - azonosítója:032999

Készítette:

 

Spanyielné Elek Györgyi

intézményvezető

Ph.

Legitimációs eljárás – Az érvényességet igazoló aláírások:

 

192/2015 iktatási számon elfogadta

Spanyielné Elek Györgyi

nevelőtestület nevében

Hatályos: a kihirdetés napjától, 2015. 09. 16.

Iktatószám: 192/2015

 

 

 

 

 

 

A Házirend jogszabályi háttere

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 1997. évi XXXI. törvény a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 

Érvényességi követelmények

 

A házirend időbeli hatálya

A 192/2015 iktatószámon elfogadott és jóváhagyott házirend az óvoda, vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján 2015. 09. 16.-án lép hatályba és határozatlan időre szól. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.

Módosítása: az óvodavezető hatásköre.

 

A házirend személyi hatálya kiterjed

Az óvodával, jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen segítőkre, valamint a szülőkre.

Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.

 

A házirend területi hatálya kiterjed

Az óvoda területére.

Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli

programokra.

Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

 

A házirend:

célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése

tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati magatartási szabályok kialakítása, túlszabályozás nélkül.

Bevezető rendelkezések

 • Nkt. 25.§ (2)
 • 20/2012. EMMI rend. 5.§ (1)

Az Óvoda házirendjével segíteni kívánjuk a helyi szokások és szabályok megértését. Házirendünk minden olyan lényeges információt tartalmaz, amely az óvodai élethez szükséges.

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek, valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 

 

 

 

 

 

1. Általános információk az óvodáról

 

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Kakucsi Kökörcsin Óvoda

Az intézmény címe, elérhetősége, székhelye: 2366 Kakucs, Székesi út 3.

E-mail: ovoda@kakucs.hu

Telefon: 06-29/376-077

Óvodavezető: Spanyielné Elek Györgyi

 

 

 

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:

Kakucs Község Önkormányzat Képviselő Testülete

Cím: 2366 Kakucs, Fő út 20.

Telefon: 06-29/ 576-031

 

Az óvoda férőhelyszáma: 125 Fő – 5 csoportos

Az intézményvezetés tagjai:

 • Óvodavezető
 • Óvodavezető helyettes

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban

Fejlesztést segítő szakemberek:

 • Logopédus
 • Fejlesztőpedagógus

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban

 

A házirend nyilvánossága

A házirendet az intézmény honlapján és hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni.

A házirend egy-egy példányát át kell adni:

 • a szülői szervezet elnökének
 • a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor (elektronikus úton is történhet)
 • valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak.

 

2. Az intézmény nyitva tartása

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.

Az óvoda napi nyitvatartási ideje 06:30-17:00- óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel napi 10,5 óra.

 

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi.

Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően összevont csoportok működhetnek:

 • reggel 06:30- 07:30- óráig
 • délután 15:30-tól 17:00-óráig

Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők ismertetik a szülőkkel, és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek.

A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.

 

A nevelési év szeptember 01.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll:

 1. Szervezett tanulási időszak: szeptember 01.-től május 31.-ig.
 2. Nyári időszak: június 01.-től augusztus 31.-ig.

 

Az óvoda épületeinek üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás.

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, szülői értekezleten, hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket.

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként a 15 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával.

Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.

A nyári időszakban is, alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. (Az összevont csoport létszáma: max. 25 fő).

A pedagógusok a szabadságot július 01. és augusztus 31-e között vehetik ki, ezért július 01. és augusztus 31. között összevont csoporttal működik az óvoda.

A gyermekgondozási segélyen lévő szülőket megkérjük, hogy amennyiben megoldható fogják otthon gyermeküket. Erről a fenntartót is tájékoztatjuk.

 

Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig, nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel.

A nevelés nélküli napok időpontjáról a szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény formájában (faliújság) értesítést napnak.

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

 

A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

A gyermekeknek a nyitás kezdetétől folyamatosan, de lehetőség szerint a csoportok heti és napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében 08:30- óráig célszerű beérkezniük saját csoportjaikba. A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik:

 • Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.
 • Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.
 • Az óvoda főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében biztonsági zárral van ellátva.
 • A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket értesíteni.

 

 • A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek.
 • Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.
 • Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig gondoskodni, az óvónő köteles a gyermeket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével az otthonába juttatni, - a szülőknek, illetékes hozzátartozóknak átadni.
 • Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában.
 • Az ebéd utáni időszakban hazamenő gyermekek és szüleik fokozottan ügyeljenek a csendre a már pihenő gyermekek nyugalma érdekében. Ez vonatkozik az épületben és az udvaron egyaránt.
 • Ha a gyermekek haza vitele az udvari tartózkodás idejére esik, az óvodapedagógustól való elköszönés után a gyermeket el kell vinni, az udvari játszószereket nem használhatják tovább
 • Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.
 • Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni.
 • A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.
 • A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.
 • A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
 • A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.
 • Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik.

3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk. A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére.

Intézményünk a körzetünkbe tartozó gyermekek felvételét biztosítja. Ha létszámkeretünk engedi, más körzetből is veszünk fel gyermeket.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

 

 

 

 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:

 1. gyermek születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a harmadik életévét,
 2. lakcím igazoló kártyája,
 3. a gyermek TAJ kártyája
 4. a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta,
 5. a szülő lakcímkártyája.

 

A gyermek felvételéről, ill. átvételéről az óvodavezető dönt. Amennyiben a jelentkezettek száma meghaladja a felvehető gyermekek létszámát, bizottság dönt az átirányításról vagy elutasításról.

A felvételről hozott döntésről a szülő írásban kap tájékoztatást. Az erre vonatkozó határozatokat az óvodavezetőtől, vagy helyettesétől vehetik át a szülők, az átvételt aláírásukkal igazolják

Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és az elutasításáról a szülőt 15 munkanapon belül írásban értesíti.

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé.

Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek egészségügyi törzslapját, fejlődési lapját/naplóját, és az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba történő beiratkozáskor.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Nyílt nap során lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a szülők számára az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására.

 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?

Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, maximum 8 éves koráig (szakvélemény alapján).

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetben hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.

Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

 • a felvételhez szükséges kort betöltötte és szobatiszta,
 • teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket), és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvodapedagógusnak,
 • étkezési térítési díjat előre megrendelte és befizette.

 

Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele:

 • a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • 2015. szeptember 01.- től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

 

 

 

Az óvodába járás alóli felmentés eljárás rendje:

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelés, fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

 • ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik),
 • ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 • az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén,
 • ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
 • ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatot.

 

4. A távolmaradás igazolása

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.

 

 • Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
 • Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.
 • Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is.
 • Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
 • a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
 • a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
 • a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

 

5. Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása

 

 • Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
 • Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 

6. Gyermekek az óvodában

 

A gyermek joga, hogy:

·        az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

·        személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani.

·        személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.

·        képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.

·        adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon.

·        rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

·        vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

 

A gyermekek kötelessége:

 1. az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelezettség kezdetéről

·         az óvoda vezetője,

·         ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,

·         az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

 1. óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 2. a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
 3. elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
 4. hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
 5. megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit.
 6. hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

 

7. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések

 

Melyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk.

Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban dokumentáljuk. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására:

 

A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:

 1. étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel
 2. étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás
 3. papír kéztörölköző használata
 4. a WC rendeltetésszerű használata
 5. étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása
 6. szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz fogyasztása
 7. ebéd utáni ágyon pihenés, alvás
 8. friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel
 9. cukrot és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, ha erre külön engedélyt kapott
 10. a csoportszobába és a tornaterembe váltócipőben léphet be
 11. Az intézmény területéről ételt, vagy élelmiszert kivinni tilos!
 12. Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel.
 13. Valamennyi csoportban minden héten tartunk gyümölcsnapot, melyre lehetőség szerint kérünk gyümölcsöt a csoportban dolgozó óvónők által kijelölt napon.
 14. Édességet, gyümölcsöt név- és születésnap, illetve ünnepnap alkalmából lehet hozni. Óvodánkban, hagyományosan megünnepeljük a gyermekek születés és névnapját. Ebben az esetben kínálható mennyiségben hozhatnak édességet, süteményt, gyümölcsöt a közegészségügyi szabályok betartásával, eredeti, bolti csomagolásban, érvényes szavatossággal.

 

A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:

 1. a helyiségek és az udvar rendjének betartása,
 2. a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata,
 3. az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be,
 4. alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál,
 5. a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet az engedélyezett helyiségbe,
 6. az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat,
 7. az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az óvónőnek, s csak akkor, ha az óvó a bejelentést tudomásul vette,
 8. társát vagy társai játékát nem zavarhatja,
 9. társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem alkalmazhat,

 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása.

 

A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása

Az óvodának a Nkt. 2011.CXC. törvény szerint lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni. Amennyiben a szülők az előírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda egyáltalán nem felel.

A gyermekek testi épségének megőrzése érdekében csak olyan tárgyakat hozhatnak be az óvodába, amelyek nem okoznak balesetet.

Behozható tárgyak: alváshoz állat, kispárna, kendő, stb., amely a gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti.

Kérjük, a szülőket, hogy a fülbevalón kívül, a gyermekek az óvodában ne viseljenek ékszereket.

Nem hozhatók be az óvodába: ékszerek, és a gyermekek testi épségét veszélyeztető egyéb tárgyak.

Az óvodába hozott ékszerekért, játékokért, tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget!

 

8. Szülők az óvodában

 

A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat, a durvaságot mellőzve, erőszakmentesen oldják meg.

Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.

 

Együttműködés

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

 

A szülők joga különösen, hogy:

 1. megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
 2. gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
 3. gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét,
 4. kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
 5. írásbeli javaslatát az óvodavezetője, a nevelőtestület, a szülők közössége, az óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, a szülők közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
 6. az óvodavezető vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában részt vegyen a foglalkozásokon,
 7. az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások megszervezését,
 8. a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni,
 9. a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein,
 10. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon,
 11. személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 12. az oktatási jogok biztosához forduljon.

 

A szülő kötelessége, hogy:

 1. gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
 2. rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,
 3. három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt éves kortól tankötelezettségének teljesítését,
 4. tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
 5. elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,
 6. megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
 7. gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink

 1. Szülői értekezletek, rétegszülői programok, előadások, esetmegbeszélések.
 2. Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények.
 3. Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás.
 4. Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások.
 5. A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélése.
 6. Partneri elégedettség mérés évente.

 

Helységek, berendezések használati rendje

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják.

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, játszódélutánok, stb.).

Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül - a szülők a nap bármely szakában bekapcsolódhatnak a gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő, vagy (szülők esetében) lábzsák használata szükséges.

A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás.

 

Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje

Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.

A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják:

 • A csoportok foglalkoztató termei a rendelkezésre álló cipővé lábzsákok, vagy otthonról hozott váltócipő használatával
 • A szülők számára kijelölt mosdó helyiség
 • Az óvoda udvara

 

A nyitva tartástól eltérő időpontban engedélyezett helyiség használat rendje, az engedélyezés eljárás rendje

Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra a fenntartó és az intézményvezető engedélye alapján, megfelelő szabályozás és a feltételek kialakításával van lehetőség az épület egyes helyiségeinek hasznosítására kizárólag a gyermekek távollétében. Amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.

 

A szülői közösséggel való kapcsolattartás módja, formája

A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre

Az együttműködésre alkalmas fórumok:

 • szülői értekezletek,
 • nyílt napok,
 • közös rendezvények,
 • fogadóórák (vezetői, óvónői),
 • az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.

 

A panaszkezelés eljárásrendje

A szülők panasz esetén elsődlegesen gyermekük óvodapedagógusához fordulhatnak, valamint az óvodavezetőjéhez. A szülők közötti súlyos, gyermekeket érintő, fenyegető vitás ügyekben az óvodavezető, illetve a gyermekvédelmi felelős köteles értesíteni a Gyermekjóléti Szolgálatot, és a jegyzőt.

 

Az óvoda által biztosított szolgáltatások igénybevételének rendje

Logopédia: Szűrés középső csoportban, illetve jelzés alapján a szülő hozzájárulásával. A szolgáltatásra jogosultak ellátásának beosztása a logopédus által. Logopédiai foglakozások igénybevétele (szülői beleegyezés alapján) a logopédiai foglalkoztatóban, a beosztott időrend szerint.

Fejlesztőfoglalkozások: Az óvodapedagógusok megfigyelései, észrevételei alapján pedagógiai jellemzés készítése. A szülőtájékoztatása a gyermek megfelelő szakszolgálathoz való irányításával. A szakszolgálat véleménye alapján a fejlesztő foglakozások biztosítása intézményünk fejlesztőpedagógusa által.

 

A külső szolgáltatások igénybevételének rendje

Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző szolgáltatásokat. Megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodáskori sajátosságokat, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket.

 

A hit és vallásoktatás igénybevételének rendje

A hit- és vallásoktatás az óvodában, az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben kerül megszervezésre. Az óvodás gyermekek részére hittan foglalkozások megtartását biztosítjuk, szülői igény szerint, amelyet az egyház szakképzett hitoktatóval szervez meg. Az óvoda biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket.

 

A tájékoztatás kérésének, az információhoz jutásnak módja, eljárásrendje

Az óvodavezető irodájában a szülők megtekinthetik az óvoda összes alapdokumentumát, különösen a gyermekükre és a rájuk vonatkozó dokumentumokat, így a(z):

 • óvoda pedagógiai programját,
 • szervezeti és működési szabályzatát,
 • házirendjét
 • éves munkatervét.

Az aulában elhelyezett dokumentumok a szülők részére bármikor hozzáférhetők, valamint minden újonnan beiratkozott gyermek szülője a házirendet megkapja, illetve minden szülő, érdemi változás esetén. A meghatározott dokumentumokat az intézmény honlapján közzé tesszük, elérhetőségükről a szülőket szóban tájékoztatjuk. Szóbeli tájékoztatást is kérhetnek az óvodavezetőtől vagy az óvodapedagógusoktól a dokumentumok tartalmát illetően előre egyeztetett időpontban. A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggőadat közölhető az óvodában, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti A kapott eredmények ismeretében egyéni fejlesztési tervet készít, melynek alapján célirányosan végzi a fejlesztést. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését gyógypedagógus, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését fejlesztőpedagógusok segítik

A szülők gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást kapnak, fogadóórán, illetve az óvodapedagógusokkal előre egyeztetett időpontban. A gyermekekkel kapcsolatos bővebb beszélgetésre a napirendi tevékenységek szervezése közben nincs lehetőség. Rövid információcsere átadásán kívül, hosszabb beszélgetésekre a fogadóórát lehet igénybe venni. Gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek, a dajkák nem illetékesek.

 

A vezetővel való kapcsolattartás rendje

 1. Fogadó óra
 2. Szülői értekezlet
 3. Szülői Szervezeti értekezlet

 

 

 

 

A beiskolázás, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításának eljárásrendje

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Az óvoda és a szülő iskolaérettségi vizsgálatot kezdeményezhet, ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából. Az óvoda és a szülő közösen dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről.

 

Az óvodavezető értékelésének eljárásrendje

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége, személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.

 

9. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

 

A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.

 

A befizetések rendje

 

 1. A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.
 2. A befizetés a helyi Takarékszövetkezet pénztárába átutalással történik.

 

Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje

 

 1. A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.
 2. Hiányzás esetén az étkezést telefonon, illetve szóban lehet lemondani.
 3. A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a követő havi befizetésnél írható jóvá. A mennyiben a jóváírás nem lehetséges, a túlfizetés összegét a hivatal átvételi elismervénnyel igazolva, készpénzben visszafizeti.
 4. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
 5. Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének.

 

Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége

A Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért.

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát.

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot], vagy
 • nevelésbe vették.

A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti, jelen tájékoztatóhoz is csatolt Nyilatkozatot kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után.

 

A NYILATKOZATOT az óvoda vezetőjénél kell benyújtani az első óvodában töltött napon!

 

Étkezés kirándulások alkalmával

Kirándulások alkalmával a reggelit korábbra kérjük és indulás előtt elfogyasztjuk, vagy szendvics formájában magunkkal visszük.

Egész napos kirándulás esetén hideg élelmiszercsomagot kapnak a gyermekek.

 

10. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje

 

Az intézményvezető felelős:

 1. a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért,
 2. a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi értekezleten előterjesszék és a fenntartóhoz továbbítsák.

 

A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje:

Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén történő lefolytatásához. A szülői hozzájárulást az óvodai csoportnaplóban lefűzve kezeli. A vizsgálat időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot megelőzően értesíti a szülőt.

 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai

Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak cipővédő használatával vagy váltócipőben tartózkodhat.

 

A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad.

 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.

 

Orvosi ellátás

Az egészségügyi vizsgálatokat, az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti vizsgálatok keretében végzi el a gyermekorvos, fogorvos és a védőnő.

A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - minden gyermek számára biztosítani kell.

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

 1. Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt orvos és védőnő látja el.
 2. Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente minimum 2x vizsgálja a gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányít.
 3. A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti az egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét.
 4. Szakorvos végez évente fogorvosi szűrést.

 

Egyéb rendelkezések

 1. A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak!
 2. A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!
 3. Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!

 

A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend.

Az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportok óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesüljön.

 1. Szükség szerint, de legalább félévente a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel, a szülő számára otthon elvégezhető feladatot ad a fejlesztéshez.
 2. A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kap ehhez, szakkönyvi segítséget kérhet.
 3. A gyermekcsoportban hospitálhat a nap bármely időszakában. Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.
 4. A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek, a délelőtti időszakban javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül.

 

 

 

 

11. Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei és formái

 

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái

 1. szóbeli dicséret négyszemközt
 2. szóbeli dicséret a csoporttársak előtt
 3. szóbeli dicséret a szülő jelenlétében
 4. rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kihelyezése a csoportszoba „Büszkék vagyunk rád” oldalára.

 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

 1. szóbeli figyelmeztetés
 2. határozott tiltás
 3. leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés
 4. bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás
 5. bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távol tartás
 6. a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés.

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei

 1. következetesség
 2. rendszeresség;
 3. minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni.

 

12. A gyermekek nagyobb csoportjának fogalma érdekérvényesítését szolgáló eljárásrend

 

Az intézmény a szülői szervezet véleményét kéri azokban az óvodai életet érintő témákban, mint a hitoktatás, egyéb speciális tevékenységek szervezése, stb., ha az a gyermekek nagyobb csoportját érinti. A gyermekek nagyobb csoportja intézményünkben az adott óvodába járó gyermekek 60%-a.

 

13. A szociális támogatás megállapítása, a felosztás eljárásrendje

 

A törvényi előírások figyelembe vételével. Minden esetben szükségesek az igazolások, határozatok, nyilatkozatok benyújtása!

 

14. Záró rendelkezés - A Házirend módosítása

 

A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz.