kakucs.hu
2021. október 4., hétfő - 11:54 Ferenc

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bursa Hungarica 2021.

Bursa Hungarica2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Bursa Hungarica 2021.

 

Kakucs Község Önkormányzata - ezévben is - csatlakozott

a felsőoktatási hallgatók, illetőleg

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2021. évi fordulójához.

 

Az "A" típusú pályázatra azok a Kakucs területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 20212022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

A "B" típusú pályázatra azok a Kakucs területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (2366 Kakucs, Fő utca 20.) egy példányban - a kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázathoz - a szociális rászorultság megítéléshez szükséges - kötelezően kitöltendő nyilatkozatok (jövedelem- és vagyonnyilatkozat) letölthetők az EPER-Bursa rendszerből.

 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól 17/2017. (IX. 05.) szám alatt rendeletet alkotott, mely a

 

http://www.kakucs.hu/sites/default/files/content/dokumentumok/bursa-hungarica-rend-17-2017-ix-05_0.pdf

 

weboldalról tölthető le.

 

A pályázattal kapcsolatban részletes kiírás az alábbi oldalról tölthető le: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditb ox[Menu]=main_menu

 

Kakucsi Polgármesteri Hivatal