kakucs.hu
2021. szeptember 25., szombat - 11:01 Eufrozina, Kende

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére!

Gyogyasz eszkozok 2021.02

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kakucs községi gyermekorvosi körzet és a hozzá kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok - vállalkozási formában történő - ellátására pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

Ellátandó település: Kakucs község

 

Ellátandó feladat:

 • Kakucs község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő gyermek háziorvosi körzetében a házi gyermekorvosi feladatok ellátása,
 • iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása

 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás tagjaként

 

Munkavégzés helye (az Önkormányzat tulajdonában lévő házi gyermekorvosi rendelő címe):

Pest megye, 2366 Kakucs, Fő utca 156/C.

 

Pályázati feltételek:

 • csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • saját gépkocsi,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet,
 • a praxis vállalkozási formában való működtetése.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • MOK-tagság igazolása,
 •  az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
 • pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
 • hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 • munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
 • szakmai és személyes önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

 

A praxis betölthető:

a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, azonban legkorábban: 2021. július 1-jétől.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Kakucs Község Polgármestere részére (2366 Kakucs, Fő utca 20.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi állás pályázat.

A pályázat elektronikus úton is benyújtható: a polgarmester.kakucs@gmail.com címen, a szükséges dokumentumok csatolásával.

 

Egyéb információk:

 • A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
 • A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
 • Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket ingyenesen bocsátja a háziorvos rendelkezésére.
 • Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi rendelő rezsiköltségei közül megfizeti az áramdíjat, a fűtési költséget, a víz- és csatornadíjat, a vezetékes telefon díját (havonta 5.000 Ft-ig), a szemétszállítási díjat, a takarítási költséget és a veszélyes hulladék elszállításának és megsemmisítésének költségét.
 • Eredményes pályázat esetén az önkormányzat a pályázóval határozatlan időre - de legalább 5 évre szóló - feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működtetés, üzemeltetés feltételeit.
 • A központi ügyeleti ellátás kistérségi szinten megoldott, benne a részvétel nem kötelező.
 • A település gyermekkorú lakosságának száma: 0-14 éves korig: 503 fő, 14-18 éves korig: 123 fő. Az iskola- és ifjúságegészségügyi szolgáltatással érintett gyermekek száma: 251 fő.
 • Igény esetén a pályázó részére összkomfortos szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat a település központi részén.
 • Kakucs község Budapesttől délre 30 km-re található, és az M5-ös autópályán autóval közlekedve Budapestről 30 perc alatt elérhető.
 • A pályázattal kapcsolatban további hiteles tájékoztatást Dr. Kendéné Toma Mária polgármester nyújt a 06-29-576-050-es vagy a 06-20-506-89-65-ös telefonszámokon.
 • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

 • Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján (www.oali.hu)
 • Kakucs község hivatalos honlapján (www.kakucs.hu)