kakucs.hu
2021. szeptember 23., csütörtök - 14:49 Tekla

Jogi és Szociális Bizottság

Jogi és Szociális Bizottság tagjai: 

            Elnöke:                                               Kakucsi-Csernák Zoltán

            Képviselő tagja:                                 Balogh Ágnes

Képviselő tagja:                                 Spanyielné Elek Györgyi

            Nem képviselő tagja:                         Marton Ilona

            Nem képviselő tagja:                         Rupa János

Tanácskozási jogú meghívott:           Csernák Jánosné

 

A Jogi és Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Jogi és Szociális Bizottság alapvető feladata a település és a Képviselő-testület működését szabályozó rendszerek és dokumentumok elkészítésének koordinálása, a szociális jellegű feladatok ellátása, a rászoruló csoportokkal kapcsolatos intézkedések kidolgozása és az esélyegyenlőség megvalósítása.

A Bizottság továbbá:

 1. Gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről, ellenőrzi bevezetését, az ezzel kapcsolatos módosító észrevételeit megteszi.
 2. Ügyrendi vitákban állást foglal.
 3. Helyi rendeletek elkészítésében állást foglal, közreműködik, javaslatot tesz, ellenőrzi a Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását.
 4. A polgármester jutalmazására esetenként javaslatot készít, és azt a Képviselő-testület elé terjeszti.
 5. A polgármesterrel együttműködve részt vesz az éves munkaterv tervezetének előkészítésében.
 6. Figyelemmel kíséri az önkormányzati honlap adattartalmát, azzal kapcsolatban kezdeményezést tesz.
 7. Kivizsgálja az Mötv. 37. §-ában meghatározott, a képviselő vagy a polgármester összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést.
 8. A segélyezés vonatkozásában gyakorolja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.
 9. Előzetesen véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott szociális és gyermekvédelmi tárgyú kiadásokat.
 10. Javaslatot tesz a helyi szociális háló, a gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére.
 11. Részt vesz minden kakucsi lakos, ezen belül a legjobban rászoruló emberek életkörülményeinek javításában.
 12. Javaslatot tesz az egészségügyi intézmények működtetésének javítására.
 13. Kutatja a munkalehetőségeket, koordinációt vállal lehetőségeihez mérten a munkahelyteremtésben, folyamatosan felméri a területen megüresedő állásokat, kapcsolatot teremt más Önkormányzatokkal.
 14. Figyelemmel kíséri a lakosság alapellátását, javaslatot tesz annak jobbítására.
 15. Véleményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi orvosi körzetek működésében felmerülő problémákat és az egészségügyi ellátás területére vonatkozó megállapodásokat.

 

A Jogi és Szociális Bizottságra a Testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

1) Dönt az önkormányzati segélykérelmekről, 

2) Dönt a gyermekvédelem helyi rendszerében szabályozott ellátásokról 

3) Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjkeret felosztásáról 

4) Dönt a szociális bérlakás bérbevételére irányuló kérelemről