kakucs.hu
2022. december 21., szerda - 11:43
2022. december 21., szerda - 11:43 Tamás

Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Postai címe: 2366 Kakucs, Fő u. 20.
Központi telefon: +36-29-576-030
Központi e-mail cím:
hivatal.telepulesgazda[kukac]kakucs.hu
jegyzo[kukac]kakucs.hu

Hétfő      8:00-17:30
Kedd   nincs ügyfélfogadás
Szerda   8:00-15:30
Csütörtök   nincs ügyfélfogadás
Péntek   8:00-11:30
     
Ebédszünet   12:00-12:30

Ügyintézés

Nagy Balázs jegyző

A munkakör tartalma:

A Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatban a jegyző feladatai különösen a következők:

 1. koordinálja az előterjesztések előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, képviselő-testületi rendeletek rendelkezéseinek betartásáról,
 2. gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről, (elkészítéséről), a határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról,
 3. figyelemmel kíséri törvényességi szempontból a testületi ülések menetét, s ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni,
 4. ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
 5. előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírálására vonatkozó előterjesztéseket,
 6. tájékoztatást ad a fontosabb új jogszabályi rendelkezésekről,
 7. a képviselő-testületi ülésen az előterjesztés vitájában szavazás előtt törvényességi észrevételt tesz, ha bármely javaslat ügyében ez szükséges,
 8. tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület és a bizottságok ülésein,
 9. kezdeményezheti önkormányzati rendelet megalkotását,
 10. végzi az önkormányzati rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati rendeletalkotás folyamatában,
 11. a megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követő intézkedések megtételéről gondoskodik.

A jegyző Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos alapvető feladatai a következők:

 1. vezeti a hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját, szakmailag felelős a hivatal működéséért,
 2. a polgármester által meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 3. gyakorolja a munkáltatói jogkört a hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai tekintetében (a polgármester által meghatározott körben kinevezés és felmentés, vezetői megbízás és visszavonása, valamint jutalmazás esetén a polgármester egyetértésével),
 4. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyeket,
 5. dönt azokban a hatósági ügyekben, melyet a polgármester ad át,
 6. dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
 7. ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésével és a gazdálkodásával összefüggésben jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatokat,
 8. megszervezi a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését, tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és a közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért,
 9. irányítja a hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését,
 10. ellátja az országgyűlési, helyi önkormányzati és helyi nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztással és népszavazással kapcsolatos feladatokat.

A fentieken felül ellátja a következőket:

 1. képviselő-testületi előterjesztéseket előkészíti (határozati javaslat, rendeletalkotási javaslat),
 2. testületi ülés jegyzőkönyveit elkészíti, kezeli,
 3. testületi határozatokat kivonatolja, kezeli,
 4. önkormányzati rendeleteket kihirdeti, kezeli,
 5. bizottságok jegyzőkönyveit, határozatait kezeli,
 6. a Nemzeti Jogszabálytárba feltölti, honlapra megküldi a jegyzőkönyveket, rendeleteket,
 7. a képviselők vagyonnyilatkozat-nyomtatványait kezeli,
 8. a közszolgálati személyzeti nyilvántartást vezeti, személyzeti ügyeket intézi,
 9. a helyi telek- és földterület-értékesítési, jelzálogbejegyzési, lakásvásárlási támogatásokkal kapcsolatos ügyeket intézi,
 10. házi gyermekorvosi, védőnői, ifjúsági-egészségügyi szerződéseket, szerződésmódosításokat kezeli, megküldi a Magyar Államkincstárnak,
 11. elkészíti az intézmények alapító okiratait és megküldi törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstárnak,
 12. külterületi földek adásvétele, haszonbérletbe vétele esetén lefolytatja a földügyi iratok kifüggesztésével kapcsolatos eljárást,
 13. felsőoktatási hallgatók (Bursa Hungarica) támogatási ügyét intézi.

 

 

Benkovics Edina gazdasági vezető

A munkakör tartalma

 1. Elvégzi a számlarend összeállítását és évenkénti aktualizálását, a helyi viszonyoknak megfelelően.
 2. A gazdálkodást is érintő belső változások esetében a szabályzatok és belső utasítások módosítását a jegyzőnél kezdeményezi.
 3. Összeállítja az önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzat időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést és a Kincstár felé továbbítja. Összeállítja a féléves, háromnegyedéves és éves beszámolót és az jegyző illetve a Kincstár felé az általa meghatározott határidőre továbbítja. Összeállítja az önkormányzat költségvetési rendelettervezetét és megadott határidőre a jegyző elé terjeszti.
 4. Elkészíti az önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzat előzetes költségvetési javaslatát.
 5. Begyűjti az önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószámokat az intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - valamint felülvizsgálat után a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósághoz (továbbiakban: Igazgatóság) határidőre továbbítja.
 6. A költségvetési rendelettervezet összeállítását követően ellenőrzi a saját bevételek előirányzatainak (helyi adók, intézményi térítési díjak, stb.) és a költségvetés megalapozottságát szolgáló helyi rendeleteknek az összhangját.
 7. A költségvetési szervek (intézmények) részére a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatban írásban tervezési, módszertani útmutatót ad ki, abban előírva a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos szakmai és pénzügyi követelményeket.
 8. Elvégzi a költségvetés tervezéséhez, az intézmények által közölt mutatószám felmérés adatainak megalapozottságának ellenőrzését, az intézmények szervezeti egységei által benyújtott költségvetési igények indokoltságának és teljesíthetőségének dokumentált ellenőrzését.
 9. A költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül, annak elfogadásáról írásban tájékoztatja az intézményeket.
 10. Elkészíti az előirányzat átcsoportosításra, illetve módosításra vonatkozó javaslatot a központi és a saját hatáskörű előirányzat módosítások figyelembe vételével.
 11. Határidőben elvégzi az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi teljesítését.
 12. Ellenőrzi az önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzat pénzmaradványának szabályszerű kimunkálását.
 13. Gondoskodik a gazdasági szervezeten belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfeleléséről.
 14. Összeállítja a gazdasági részlegre vonatkozó folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, valamint belső ellenőrzések működtetéséről szóló beszámolót.
 15. Döntésre javaslatot tesz a polgármesternek az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről, valamint a hitelintézet kiválasztásáról, továbbá a betétkönyv megnyitásáért, illetve megszüntetéséért.
 16. Elvégzi az értékvesztésre, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslat jóváhagyását.
 17. Az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban előírtak szerint hozzáférési jogosultsága van az alkalmazott programokhoz.
 18. Az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó adatvesztés esetén az adatrögzítést azonnal befejezi és a további adatvesztés elkerülésére az informatikai felelőst haladéktalanul értesíti.
 19. Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokat rögzíthet.
 20. A képviselő-testület által elfogadott eredeti előirányzatokat a jóváhagyott költségvetés alapján, a jóváhagyását követően a számlarendben előírtak szerint 15 napon belül lekönyveli.
 21. Az évközi módosításokat – saját hatáskörű, az önkormányzat képviselő-testületének rendelete és a nemzetiségi önkormányzat határozatának alapján – a módosítást követő hónap 15. napjáig keresztülvezeti az előirányzatszámlákon.
 22. Elvégzi a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését a havi jelentés elküldését megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 28-ig.
 23. Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15-ig a könyvekben rögzíti.
 24. Az előirányzat-módosításokról folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.
 25. A kötelezettségvállalásról számítógépes programmal folyamatos nyilvántartást vezet.
 26. Az önkormányzat és intézményei, a nemzetiségi önkormányzat tartalmi és formai szempontból felülvizsgálja a bizonylatokat és gondoskodik a könyvelésükről.
 27. A pénztáros távolléte esetén ellátja a pénztárosi feladatokat.
 28. Gondoskodik a cégautót terhelő adminisztratív és a személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolások és pénzügyi feladatok teljesítéséről.
 29. Az Önkormányzat és intézményei összes alkalmazottja tekintetében: a munkabérek, bérjellegű kifizetések, teljes körű nyilvántartása, kereseti igazolások kiállítása; munkaszerződések és kinevezések előkészítése; a kincstári bérszámfejtéssel kapcsolattartás; cafeteria juttatások intézése.

 

 

Bánné Macskó Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

A munkakör tartalma

 1. A pénztári kifizetésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és könyvelése.
  • Önkormányzat/Nemzetiségi Önkormányzat/Intézmények készpénzes kifizetései
  • szociális segélyek kifizetése
  • munkabérek és bérjellegű kifizetések
  • készpénz kihozatala, biztonságos tárolása
  • intézmények előleg és ellátmány nyilvántartása
  • számlakészítés
  • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
  • kiküldetések nyilvántartása
  • hivatali telefonok nyilvántartása, számlázása
 1. A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján vezeti a könyvviteli nyilvántartásokat.
 2. Önkormányzat és Intézményeinek illetmény elszámolása, könyvelése, egyeztetése.
 3. Önkormányzat és intézményeinek ingatlanvagyon nyilvántartása, vezetése, könyvelése. Értékcsökkenés elszámolása, könyvelése.
 4. Vagyonkataszter nyilvántartásának vezetése.
 5. Selejtezéssel és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása.
 6. Statisztikai jelentések elkészítése, beküldése.
 7. A rendelkezésre álló számítógépes programmal elvégzi a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartásokat számítógépes programokkal vezeti.
 8. A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíti.
 9. Az Önkormányzat / Nemzetiségi Önkormányzat / Intézmények költségvetésének, zárszámadásának, beszámolóinak elkészítésében való részvétel.
 10. Betartja az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban az informatikai rendszerek működtetésével, az adatvédelemmel előírt szabályokat.
 11. Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokat rögzíthet.
 12. Az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban előírtak szerint hozzáférési jogosultsága van a pénzügyön alkalmazott programokhoz.
 13. Az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó adatvesztés esetén az adatrögzítést azonnal befejezi és a további adatvesztés elkerülésére az informatikai felelőst haladéktalanul értesíti.
 14. Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokat rögzíthet.

 

Farkas Klára  polgármesteri, jegyzői asszisztens, műszaki ügyintéző

A munkakör tartalma

 1. polgármesteri és jegyzői asszisztensi, titkársági feladatok ellátása,
 2. a polgármester vezetésével koordinálja a benyújtandó pályázatok előkészítését, bonyolítását, a beruházások kivitelezését, a pályázatírókkal tartja a kapcsolatot,
 3. ügyfélszolgálati referensi feladatok ellátása,
 4. műszaki ügyek intézése,
 5. ingatlanügyek, földhivatali ügyek intézése
 6. területalapú támogatási ügyek intézése,
 7. építéshatósági feladatokkal kapcsolatos tájékoztatások megjelentetése, építéshatósággal kapcsolattartás,
 8. helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos ügyek intézése,
 9. Kulturális és Társadalmi bizottsági jegyzőkönyvvezető, koordinátor,
 10. rendezvények szervezésében való aktív közreműködés,
 11. hulladékgazdálkodási feladatok koordinálása, szerződések folyamatos aktualizálása,
 12. szerződések nyilvántartása, kezelése,
 13. településrendezési eszközök koordinálása (HÉSZ, TAK, TER, TSZT),
 14. Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottsági jegyzőkönyvvezető
 15. Lakossági bejelentések továbbítása intézkedés céljából. Pl: közvilágítási hibák, szennyvízszippantás igénylés, gyepmester kihívása stb.

 

Halmi Pálné szociális ügyintéző

A munkakör tartalma

 1. A következő települési, szociális támogatások intézése:
 2. rendkívüli települési támogatás,
 3. települési létfenntartási támogatás,
 4. gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás,
 5. települési lakásfenntartási támogatás,
 6. köztemetés;
 7. újszülöttek támogatása,
 8. szilárdhulladék-szállítási díjkedvezmény,
 9. temetési támogatás.
 10. Szociális tűzifával kapcsolatos ügyek intézése.
 11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, az ehhez kapcsolódó határozatok, igazolások kiállítása, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének megállapítása.
 12. Óvodáztatási támogatással kapcsolatos ügyek intézése.
 13. Önkormányzati bérlakásokban élők szociális ügyeinek intézése.
 14. Környezettanulmányok készítése szociális és gyermekvédelmi ügyekben.
 15. A Jogi és Szociális Bizottság jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása az illetékes hatóságnak.
 16. Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó ügyek intézése, az ülések jegyzőkönyveinek készítése, továbbítása az illetékes hatóságnak.
 17. Szemétdíj-nyilvántartás, szemétdíj-fizetéssel kapcsolatos ügyintézés.
 18. Postabontás, iktatás, iratátadás ügyintézőnek, iratrendezés, irattározás.
 19. Hatósági statisztika elkészítése, továbbítása az illetékes hatóságnak.
 20. A gyermekvédelmi munkáról szóló éves beszámoló elkészítése, továbbítása az illetékes hatóságoknak.

 

Láncos Gyöngyi  hatósági ügyintéző, anyakönyvvezető

A munkakör tartalma

 1. gépjárműadó ügyintézése.
 2. adóbefizetések adónemenkénti lekönyvelése.
 3. a befizetett adóbevételek számlák közötti átvezetése.
 4. hátralékos lista folyamatos karbantartása, fizetési felszólítások kiküldése, hátralék behajtása iránt intézkedés.
 5. zárási összesítők elkészítése, továbbítása az illetékes hatóságnak.
 6. nemleges adóigazolások kiadása.
 7. adók módjára behajtandó tartozások, közigazgatási bírsággal kapcsolatos ügyek intézése.
 8. helyi polgári védelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, védelmi tervek elkészítése, karbantartása.
 9. KCR (központi címnyilvántartó rendszer vezetése), helyi címekkel kapcsolatos ügyek intézése, előterjesztések készítése,
 10. anyakönyvvezetői feladatok ellátása, honosítás – osztott munkakörben,
 11. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok (munkaszerződésk, Munkaügyi Központtal és a Járási Hivatallal való kapcsolattartás, munkaszerződések elkészítése, jelenléti ív elkészítése KIRA-ban való vezetése, munkanapló napi szintű rögzítése, szabadságok rögzítése)
 12. közérdekű munkák koordinálása,
 13. munkavédelmi feladatok ellátása,
 14. Takarnetprogram kezelése,
 15. kutak létesítésével, kapcsolatos hatósági feladatok intézése, használati, fennmaradási engedélyek kiadása,
 16. iktatás helyettesítése,
 17. választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása, választási informatikai rendszer kezelése – osztott munkakörben – a választási feladatok ellátásának felelőse,
 18. közigazgatási bírság ügyek rendezése,
 19. Pénzügyi Ellenőrző bizottsági jegyzőkönyvek készítése,
 20. Falufejlesztési és Közbiztonsági bizottsági jegyzőkönyvek készítése,
 21. települési egészségterv karbantartása.

 

Pelikánné Csete Erika pénzügyi ügyintéző

A munkakör tartalma

 1. Talajterhelési díj ügyintézése.
 2. Helyi iparűzési adó ügyintézése.
 3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ügyintézése.
 4. Adóbefizetések adónemenkénti lekönyvelése.
 5. A befizetett adóbevételek utalása, visszautalása, számlák közötti átvezetése.
 6. A beszedett tartozások elutalása a jogosult hatósághoz.
 7. Hátralékos lista folyamatos karbantartása, fizetési felszólítások kiküldése, hátralék behajtása iránt intézkedés.
 8. Zárási összesítők elkészítése, továbbítása az illetékes hatóságnak.
 9. Nemleges adóigazolások kiadása.
 10. A banki átutalásokkal kapcsolatos feladatok ellátása és könyvelése.
 11. A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján vezeti a könyvviteli nyilvántartásokat.
 12. A rendelkezésre álló számítógépes programmal elvégzi a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartásokat számítógépes programokkal vezeti.
 13. A számlavezető pénzintézet által telepített elektronikus számítógépes rendszeren keresztül bonyolított átutalásokat rögzíti, figyelemmel arra, hogy a rögzített adatok átutalására a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályzatában utalványozási jogkörrel és ellenjegyzési jogkörrel felhatalmazott engedélye (aláírása) után kerülhet sor.
 14. A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíti.
 15. Kapcsolatot tart a különböző közüzemi szolgáltatókkal, adatokat szolgáltat részükre, illetve naprakészen tartja a velük kötött szerződéseket.
 16. Az Önkormányzat / Nemzetiségi Önkormányzat / Intézmények költségvetésének, zárszámadásának, beszámolóinak elkészítésében való részvétel.
 17. A választott számlavezető hitelintézet változásáról a kitűzött időpont előtt 30 nappal a döntés dokumentumainak csatolásával és a választott hitelintézettel kötött szerződésben megjelölt bankszámlaszám egyidejű közlésével tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát.
 18. Betartja az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban az informatikai rendszerek működtetésével, az adatvédelemmel előírt szabályokat.
 19. Számítástechnikai feldolgozásra csak tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokat rögzíthet.
 20. Ellátja a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően a pénzügyi ellenjegyzési és ellenjegyzési feladatokat a gazdasági vezető távolléte esetén.
 21. Az adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzatban előírtak szerint hozzáférési jogosultsága van a pénzügyön alkalmazott programokhoz.
 22. Az adatfeldolgozás során a számítógép- vagy programhibából adódó adatvesztés esetén az adatrögzítést azonnal befejezi és a további adatvesztés elkerülésére az informatikai felelőst haladéktalanul értesíti.
 23. Ellátja a leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírt leltárellenőri feladatokat.

 

 

Tóthné Vágány Ildikó igazgatási előadó, anyakönyvvezető 

 A munkakör tartalma

 1. magánszemélyek kommunális adó ügyintézése.
 2. adóbefizetések adónemenkénti lekönyvelése.
 3. befizetett adóbevételek számlák közötti átvezetése.
 4. hátralékos lista folyamatos karbantartása, fizetési felszólítások kiküldése, hátralék behajtása iránt intézkedés.
 5. működési engedélyekkel, telephelyengedélyekkel kapcsolatos ügyek intézése.
 6. anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása, honosítás – osztott munkakörben – az anyakönyvi feladatok ellátásának felelőse,
 7. személy- és lakcímnyilvántartás,
 8. hagyatéki ügyek intézése,
 9. adó- és értékbizonyítványok kiadása,
 10. választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása, választási informatikai rendszer kezelése – osztott munkakörben,
 11. birtokvédelmi ügyek intézése,
 12. növényvédelmi ügyek intézése,
 13. állattartási ügyek intézése,
 14. fakivágási, faültetési ügyek intézése,
 15. közterület használati engedélyezés ügyek, közterületekkel kapcsolatos ügyek,
 16. egyéb panaszügyek kezelése,
 17. ebnyilvántartási feladatok ellátása, koordinálása,
 18. KCR (központi címnyilvántartó rendszer) vezetésében való közreműködés,
 19. Sport- és Ifjúsági bizottsági referensi feladatok elvégzése,
 20. hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
 21. tüdőszűrővel kapcsolatos feladatok ellátása